Personuppgiftspolicy

- Läs vår personuppgiftspolicy - Hämta PDF image_preview
- Läs vår policy för cookies - Hämta PDF image_preview

_______________________

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Information vi samlar in

Vi (d v s NRG Pizza AB, org. nr 556465-9893 och nedan även ”Pizza Hut”) kan samla in personuppgifter om dig när du besöker vår hemsida eller använder våra webb- eller mobilapplikationer eller på annat sätt interagerar med oss via t.ex. registrering till vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via vår hemsida. Information som samlas in kan delas in i tre kategorier (1) information som du själv tillhandahåller, (2) information som samlas in automatiskt, samt (3) information som vi får från andra källor.

(1) Vi samlar information som du själv tillhandahåller. Detta sparar vi av de uppgifter du uppger till oss:

 • Transaktionsinformation, som t.ex. produkt som köpts, pris, betalningsmetod och betalningsuppgifter via vår hemsida eller App.
 • Platsinformation när du använder vår app för att ge dig närmaste Pizza Hut.
 • Identifikationsuppgifter som t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer.
 • Andra personuppgifter du väljer att tillhandahålla när du interagerar med Pizza Hut.

(2) Information som samlats in automatiskt

Vi kan samla in information från din dator eller mobilenhet via automatiska tekniker. Dessa automatiska tekniker kan innefatta t.ex. cookies (se vidare vår separata Cookiepolicy).

Information vi samlar in kan innefatta

 • din Internet Protocol-adress (IP-adress)
 • operativsystem på dator/mobilenhet och typ av webbläsare
 • typ av mobilenhet och mobilenhetsinställningar
 • reklamidentifierare (t.ex. IDFA:er och IFA:er) eller motsvarande identifierare

 (3) Information kan samlas in från andra källor

Vi kan också komma att samla in information om dig från andra företag och organisationer. Vi kan också samla in information som är tillgänglig för allmänheten. Till exempel kan vi samla in information om dig när du interagerar med oss via sociala medier.

Kombinerad information
Vi kan kombinera personuppgifter som vi samlar in på ettdera sättet med information vi mottar från andra källor.

Hur vi använder personuppgifter
Pizza Hut använder de personuppgifter vi samlar in för att:

 • uppfylla dina krav eller beställningar och genomföra betalningar för våra produkter och tjänster.
 • kommunicera med dig om Pizza Huts produkter och tjänster eller våra affärspartners som vi tror kan intressera dig.
 • kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i tävlingar, prisdragningar, erbjudanden, kampanjer eller särskilda evenemang.
 • skicka meddelanden till dig om dina beställningar, köp eller konton hos Pizza Hut.
 • tillhandahålla kundsupport, svara på, och kommunicera med dig om dina produktförfrågningar, generella frågor eller kommentarer.
 • göra det möjligt för dig att göra inlägg och interagera med Pizza Hut via sociala medier.
 • utföra dataanalys, inklusive konsumentundersökningar, trendanalys och finansiell analys.
 • följa gällande lagstiftning.

Hur vi delar personuppgifterna vi samlar in
Pizza Hut säljer inte och delar inte på annat sätt personlig information om dig, utom i de fall som beskrivs i denna policy.

Omständigheter kan uppstå där vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, beslutar att sälja eller överföra hela eller en del av vårt företag. Som en del av denna transaktion, kan vi överföra information som vi har samlat in och lagrat, inklusive personuppgifter, till den part eller de parter som är involverade i transaktionen.

Vi kan vidare komma att använda insamlad information då denna inte identifierar dig. Vi kan till exempel komma att dela anonym, sammanlagd statistik angående din användning av våra Onlinetjänster på sådant sätt att ingen enskild kund kan identifieras.

Pizza Hut förbehåller sig rätten att röja personuppgifter när så är nödvändigt för att följa lagar eller myndighetskrav.

Åtkomst till och korrigering och radering av personuppgifter
Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas och om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas, vad syftet är med behandlingen och vem som har åtkomst till dina personuppgifter.

Om du vid något tillfälle vill få åtkomst till, korrigera eller radera personuppgifterna vi har samlat in från dig, kontakta oss på den e-mail eller den postadress som anges nedan. Observera att vi enligt lag kan vara skyldiga att lagra viss information.

I våra nyhetsbrev som skickas ut via e-post kan du via en länk avregistrera dig om du inte vill få fler utskick från oss.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna personuppgiftpolicy och i enlighet med Pizza Huts policys för lagring av register.

Internationella dataöverföringar
Pizza Hut använder analysverktyget Google Analytics. Härigenom kan vissa personuppgifter komma att skickas för behandling utomlands (se vidare vår separata Cookiepolicy).

Utöver föregående har Pizza Hut genom särskilda avtal anlitat s k ”person­upp­gifts­biträden”. Ett ”personuppgiftsbiträde” är en person som behandlar personuppgifter för Pizza Huts räkning, t ex en IT-underleverantör. I många av de avtal som Pizza Hut träffat med sina personuppgiftsbiträden lämnas biträdet rätt att få överföra personuppgifter till tredje land för behandling enligt Pizza Huts instruktioner och gällande avtalsvillkor under förutsättning att (i) landet har säkerställt en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen; (ii) personuppgifts­biträdet själv säkerställt att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats i landet; eller (iii) något annat undantag som medger överföring till relevant land föreligger enligt lag.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är tillsynsmyndighet vad gäller hantering av personuppgifter. Läs gärna mer om personsuppgifter och dina rättigheter att inge klagomål avseende vår hantering av dessa på myndighetens webbplats.

Hur du kontaktar oss
Om du vill kontakta oss angående denna personuppgiftpolicy eller hur vi behandlar personuppgifter kan du skicka

(i) e-post till: info@pizzahut.se, eller

(ii) brev till: NRG Pizza AB (Att. CFO), Box 7733, 103 95 Stockholm

*     *     *