Kameraövervakning

- Läs vår personuppgiftspolicy - Hämta PDF image_preview
- Läs vår policy för kamerabevakning - Hämta PDF image_preview
- Läs vår policy för cookies - Hämta PDF image_preview

_______________________

KAMERABEVAKNING PÅ RESTAURANGEN

Bakgrund
Denna policy beskriver företagets syn på kamerabevakning på restaurangen. Syftet med denna policy är att redogöra för hur företaget ser på kamerabevakning på restaurangen. Ett beslut om kamerabevakning syftar till att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt förebygga, förhindra och upptäcka olyckor eller annat
jämförligt ändamål. Detta syfte ska uppnås samtidigt som de som övervakas skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Företaget anser att bevakningsintresset är särskilt stort i verksamheten.

LAGLIGA UTGÅNGSPUNKTER FÖR KAMERABEVAKNING
NRG Pizza AB (som driver Pizza Hut) följer de bestämmelser som gäller avseende kamerabevakning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), förkortad GDPR och kamerabevakningslagen (2018:1200).
Syftet med kamerabevakningen är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Därför sker kamerabevakning enbart för särskilda och berättigade ändamål som väger tyngre än gästens rätt till personlig integritet.

PRINCIPER FÖR KAMERABEVAKNING
Kamerabevakning sker utifrån nedanstående tre grunder:
• Bevakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål.
• Ändamålen med bevakningen dokumenteras och sparas i ca 2 veckor.
• Bevakningen sker inte i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med bevakningen.

INTRESSET AV BEVAKNING
Företaget anser att kamerabevakning är motiverad eftersom bevakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Med hänsyn till den enskildes integritet är kamerabevakning inte ett förstahandsalternativ för företaget. Vi har undersökt om andra åtgärder som är mindre ingripande än kamerabevakning har kunnat användas i verksamheten. Företaget har kommit fram till att det, trots
denna intresseavvägning, finns ett behov av kamerabevakning. Detta beror på att platsen är särskilt utsatt för brott. Detta har dokumenterats genom brottsanmälningar och andra uppgifter. Vi har sökt efter alternativ till kamerabevakning, men inte funnit andra medel adekvata för att uppnå det önskade syftet
med kamerabevakningen.

ENSKILDES RÄTTIGHETER
Pizza Hut har en skyldighet att på eget initiativ upplysa de som övervakas eller kan komma att övervakas om bevakningen. Detta sker genom tydlig skyltning på de platser där kamerabevakning sker. Denna information ges med särskild tydlighet om kamerabevakningen förenas med avlyssning eller upptagning av ljud. Pizza Hut ska även informera om ändamålen med bevakningen för den som övervakas eller kan komma att övervakas om information om detta begärs. Företaget har också en skyldighet att dokumentera vilka ändamål som önskas uppnås genom kamerabevakningen. Den enskilde har under vissa förutsättningar rätt att hos Pizza Hut begära att få ta del av det material som kamerabevakningen ger upphov till och på vilket den enskilde förekommer.

FÖRETAGETS TYSTNADSPLIKT
Pizza Hut och dess representanter har tystnadsplikt gällande det material som kamerabevakningen ger upphov till. Vi lämnar inte ut material från bevakningen i andra fall än till brottsbekämpande myndigheter eller en kommun alternativt myndighet som ansvarar för räddningstjänst, under förutsättning att det finns ett behov av uppgifterna hos mottagaren.

BEVARING AV MATERIAL
Pizza Hut får inte bevara material från kamerabevakningen längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med bevakningen. I normala fall innebär det en maximal tid på två månader. Därefter kommer insamlat material omedelbart att förstöras.

ANSVAR
Pizza Hut ansvarar för att alla som övervakas och kan komma att övervakas får ta del av denna policy. Arbetsgivaren ansvarar också för att kamerabevakningen bedrivs lagenligt och i övrigt enligt god sed.
Om den enskilde har synpunkter på hur Pizza Hut använder det material som kamerabevakningen
ger upphov till, vill utnyttja sina rättigheter eller har några frågor kan denne kontakta
Pizza Hut på info@pizzahut.se.

Om den enskilde fortfarande skulle vara missnöjd med behandlingen av materialet kan hen vända sig till Datainspektionen.